هاست لینوکس

Plan 30MB
 • 30 مگابایت فضای وب
 • 3 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • هفتگی پشتیبان گیری
 • 49،000 تومان یک ساله
 • 44،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 41،000 تومان (15%-) سه ساله هر سال
Plan 50MB
 • 50 مگابایت فضای وب
 • 3 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • هفتگی پشتیبان گیری
 • 79،000 تومان یک ساله
 • 71،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 67،000 تومان (15%-) سه ساله هر سال
Plan 100MB
 • 100 مگابایت فضای وب
 • 10 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • هفتگی پشتیبان گیری
 • 99،000 تومان یک ساله
 • 89،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 84،000 تومان (15%-) سه ساله هر سال
Plan 200MB
 • 200 مگابایت فضای وب
 • 20 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • هفتگی پشتیبان گیری
 • 149،000 تومان یک ساله
 • 134،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 126،000 تومان (15%-) سه ساله هر سال
Plan 500MB
 • 500 مگابایت فضای وب
 • 50 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • هفتگی پشتیبان گیری
 • 199،000 تومان یک ساله
 • 179،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 169،000 تومان (15%-) سه ساله هر سال
Plan 1000MB
 • 1000 مگابایت فضای وب
 • 100 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • هفتگی پشتیبان گیری
 • 259،000 تومان یک ساله
 • 233،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 220،000 تومان (15%-) سه ساله هر سال
Plan Unlimited Silver
 • نامحدود فضای وب
 • 200 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • هفتگی پشتیبان گیری
 • 299،000 تومان یک ساله
 • 269،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 254،000 تومان (15%-) سه ساله هر سال
Plan Unlimited Gold
 • نامحدود فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • هفتگی پشتیبان گیری
 • 499،000 تومان یک ساله
 • 449،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 424،000 تومان (15%-) سه ساله هر سال