میزبانی وب لینوکس شرکتی

Plan 20MB Pro
 • 20 مگابایت فضای وب
 • 4 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • روزانه پشتیبان گیری
 • 25،000 تومان یک ساله
 • 47،500 تومان دو ساله
 • 67،500 تومان سه ساله
Plan 50MB Pro
 • 50 مگابایت فضای وب
 • 6 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • روزانه پشتیبان گیری
 • 50،000 تومان یک ساله
 • 95،000 تومان دو ساله
 • 135،000 تومان سه ساله
Plan 100MB Pro
 • 100 مگابایت فضای وب
 • 10 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • روزانه پشتیبان گیری
 • 70،000 تومان یک ساله
 • 133،000 تومان دو ساله
 • 189،000 تومان سه ساله
Plan 200MB Pro
 • 200 مگابایت فضای وب
 • 20 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • روزانه پشتیبان گیری
 • 100،000 تومان یک ساله
 • 190،000 تومان دو ساله
 • 270،000 تومان سه ساله
Plan 500MB Pro
 • 500 مگابایت فضای وب
 • 40 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • روزانه پشتیبان گیری
 • 150،000 تومان یک ساله
 • 285،000 تومان دو ساله
 • 405،000 تومان سه ساله
Plan 1000MB Pro
 • 1000 مگابایت فضای وب
 • 60 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • روزانه پشتیبان گیری
 • 250،000 تومان یک ساله
 • 475،000 تومان دو ساله
 • 675،000 تومان سه ساله