هاست لینوکس

Plan 50MB
 • 50 مگابایت فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • هفتگی پشتیبان گیری
 • 29،000 تومان یک ساله
 • 52،000 تومان (10%-) دو ساله
 • 73،000 تومان (15%-) سه ساله
Plan 500MB
 • 500 مگابایت فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • هفتگی پشتیبان گیری
 • 89،000 تومان یک ساله
 • 160،000 تومان (10%-) دو ساله
 • 226،000 تومان (15%-) سه ساله
Plan 100MB
 • 100 مگابایت فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • هفتگی پشتیبان گیری
 • 39،000 تومان یک ساله
 • 70،000 تومان (10%-) دو ساله
 • 99،000 تومان (15%-) سه ساله
Plan Unlimited Gold
 • نامحدود فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • هفتگی پشتیبان گیری
 • 250،000 تومان یک ساله
 • 450،000 تومان (10%-) دو ساله
 • 637،000 تومان (15%-) سه ساله
Plan Unlimited Silver
 • نامحدود فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • هفتگی پشتیبان گیری
 • 129،000 تومان یک ساله
 • 232،000 تومان (10%-) دو ساله
 • 328،000 تومان (15%-) سه ساله