هاست لینوکس

Plan 30MB
 • 30 مگابایت فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • هفتگی پشتیبان گیری
 • 29،000 تومان یک ساله
 • 26،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 24،000 تومان (15%-) سه ساله هر سال
Plan 50MB
 • 50 مگابایت فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • هفتگی پشتیبان گیری
 • 39،000 تومان یک ساله
 • 35،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 33،000 تومان (15%-) سه ساله هر سال
Plan 100MB
 • 100 مگابایت فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • هفتگی پشتیبان گیری
 • 59،000 تومان یک ساله
 • 53،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 50،000 تومان (15%-) سه ساله هر سال
Plan 150MB
 • 150 مگابایت فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • هفتگی پشتیبان گیری
 • 69،000 تومان یک ساله
 • 62،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 58،000 تومان (15%-) سه ساله هر سال
Plan 200MB
 • 200 مگابایت فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • هفتگی پشتیبان گیری
 • 79،000 تومان یک ساله
 • 71،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 67،000 تومان (15%-) سه ساله هر سال
Plan 500MB
 • 500 مگابایت فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • هفتگی پشتیبان گیری
 • 99،000 تومان یک ساله
 • 89،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 84،000 تومان (15%-) سه ساله هر سال
Plan 1000MB
 • 1000 مگابایت فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • هفتگی پشتیبان گیری
 • 159،000 تومان یک ساله
 • 143،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 135،000 تومان (15%-) سه ساله هر سال
Plan Unlimited Silver
 • نامحدود فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • هفتگی پشتیبان گیری
 • 199،000 تومان یک ساله
 • 179،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 169،000 تومان (15%-) سه ساله هر سال
Plan Unlimited Gold
 • نامحدود فضای وب
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد دیتابیس MySql
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود ساب دومین
 • cPanel کنترل پنل
 • رایگان بسته های نرم افزاری
 • هفتگی پشتیبان گیری
 • 399،000 تومان یک ساله
 • 359،000 تومان (10%-) دو ساله هر سال
 • 339،000 تومان (15%-) سه ساله هر سال